Đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân thường trực như thế nào?