UBND huyện Chợ Mới tuyên dương, khen thưởng 2 dân quân cứu người