Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh được hưởng chế độ, chính sách gì?