Tỉnh Hải Dương: Tổ chức thành công hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021