Thực thi tốt Luật Dân quân tự vệ - Cơ sở quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân