Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của công dân Việt Nam