Thủ tướng chỉ thị nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã