Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?