Trường hợp công dân được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự