Cũng như các năm trước đây, năm 2022 vẫn áp dụng theo Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ tr