Nữ dân quân Đặng Thị Thu Hồng: “Giỏi việc quân, đảm việc nhà”