Mức phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 được quy định như thế nào?