Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần?