Đề xuất chế độ như liệt sĩ với lực lượng chống dịch mắc COVID-19 tử vong