Dân quân thường trực là gì? Các chế độ chính sách Dân quân thường trực được hưởng gồm những gì?