Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?