Có bao nhiêu nhiệm vụ của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?