Có bao nhiêu nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?