Tiếp tục đào tạo chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở