Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng được quy định như thế nào?