Trong ngày 6/5, các địa phương trong cả nước khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như ngưng các hoạt động không thiết yếu,