Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là mấy năm?