Tham gia Dân quân tự vệ có phải là nghĩa vụ bắt buộc không?