Cán bộ đang hưởng lương nhà nước đi đào tạo sĩ quan dự bị có được hưởng trợ cấp gia đình không?