Tổng hợp các chế độ, chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng theo quy định.