Nâng cao chất lượng huấn luyện của Hải đoàn tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn