Năm 2021, sửa quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Đây là quy định được Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh