Điều kiện công nhận liệt sĩ được quy định như thế nào?