Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết Quy định về chức danh,bổ trí số lượng người, chế độ, chính sách đối