04 NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ HIỆN NAY