Ngày 12-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 16/SL thành lập Phòng Dân quân toàn quốc (nay là Cục Dân quân tự vệ (DQTV)/Bộ Tổng Tham mưu-BTTM).