Ngày 30/12/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 172/2020/TT-BQP quy định chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng