Năm 2020 là một năm nhiều thách thức với lực lượng vũ trang vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và sự cố. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Qu