Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ch