Cục Dân quân tự vệ thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng