Luật Dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để đưa Luật đi vào cuộc sống, Ban chỉ huy quân sự Quận 7 - TPHCM đã bám sát các v