Bạc Liêu:Ban hành mức phụ cấp dân quân tự vệ cấp ấp là 750.000 đồng/tháng