Ban Chỉ huy tiền phương đã đi đến quyết định, sẽ thiết lập ngay các trạm trung chuyển và huy động lực lương dân quân để gùi cõng gạo vào các xã bị cô