Các trường hợp miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018. Tuy nhiên, kết hôn không nằm trong các trường hợp được miễn và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, cụ thể: