Đối với trường hợp trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 thì sẽ bị xử phạt hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể theo các trường hợp như sau: