Ngày 17/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Nghị định này quy định về cải tạo, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh).