Chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ và Dự bị động viên sẽ có hiệu lực trong tháng 8