Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hoà do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung như sau: “Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm tham mưu cho Chính phủ, điều chỉnh bổ sung các chế tài phù hợp để nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để tránh tình trạng lách luật trong thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), như hành vi cho người nhà chấp hành nhận lệnh khám tuyển NVQS theo hình thức gián tiếp, sau đó không chấp hành với lý do “người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đi khỏi nơi cư trú (thời gian dưới 6 tháng), gia đình không liên lạc được”, khi đó cả người nhận lệnh gián tiếp và người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đều không cấu thành hành vi vi phạm khi trốn tránh NVQS, gây khó khăn cho việc xử lý” (Câu số 1).