Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.