6 vị trí cán bộ, công chức lĩnh vực Quốc phòng phải chuyển đổi, luân chuyển công tác Theo quy định của pháp luật, sẽ có 6 vị trí thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải định kỳ chuyển đổi, luân chuyển công tác.