Hoạt động phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Là biện pháp nhằm thống nhất nội dung chương trình huấn luyện, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.