Theo Quyết định thì nhiệm vụ chính của Tiểu đội dân quân thường trực xã Hiền Kiệt là phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo vệ các tổ chức Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Sau khi đi vào hoạt động, Tiểu đội thực hiện nhiệm vụ tổ chức huấn luyện và hoạt động chiến đấu trị an theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng cơ động phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống về an ninh biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động dân vận khác.