Bộ Tư lệnh Thủ đô được UBND thành phố giao là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện đề án, báo cáo UBND thành phố và Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp thành phố và tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức.