Chế độ chính sách và trang phục dân quân tự vệ sẽ được nghiên cứu soạn thảo trong tháng 5/2020