Tiêu chuẩn về sức khỏe của thí sinh dự tuyển vào các trường quân đội như thế nào?